Nyomtatás
kedd, 12 február 2019 09:02

Hirdetmény

a 2020/2021-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 
Az óvodai beiratkozás időpontja:

2020. április 20. 8.30 - 17.00-ig
2020. április 21. 8.30 – 17.00-ig
 
Tisztelt Szülők!
 

Tájékoztatjuk Önöket a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szept. 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodába járás a törvényben előírt életkortól kötelező, kivétel lehet ez alól, ha a fenntartó a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmentést ad a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2020. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az óvodai nevelésben való kötelezettségét megszegi, a családi pótlék folyósításának szüneteltetését kell kezdeményezni.

Amennyiben a gyermek igazolatlanul mulasztott foglalkozásainak száma eléri a 20 óvodai nevelési napot, az óvodavezető kötelezettsége a családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezése.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat) és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek társadalom-biztosítási azonosítója (TAJ-kártya)
 • a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
 • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

 • Az óvoda felvételi körzete:
  Kaposvár
  Füredi utca 49-53. és 36-146.
  Léva utca 14-27. és 13-28.
  Kinizsi lakótelep 1-5.
  Toldi Miklós u.
 • Ezen kívül fogadjuk (jelentkezők számától függően) a felvételi körzeten kívüli, ill. a más településen lakó gyermekeket is.
 • A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2020. május 29-ig dönt.
 • Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.
 • Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Kaposvári Egyetem rektorának címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

 Beiratkozási-tájékoztató.pdf

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.