2017. március 01., szerda 09:02

Hirdetmény

a 2017/2018--as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. április 24. 8.00 - 17.00 között
április  25. 8.00 – 17.00 között


Tisztelt Szülők!

A Kaposvári Egyetem képviseletében tájékoztatni kívánom Önöket a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos helyi szabályozásról.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. (Nkt.) 8. § (2)

Az óvodába járás a törvényben előírt életkortól kötelező, kivétel lehet ez alól, ha a fenntartó a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmentést ad a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja. A felmentés, annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 10-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2017. április 24. 8-tól 17 óráig és
2017. április 25. 8-tól 16 óráig.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.
  • A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

 

Az óvoda felvételi körzete: Kaposvár
Füredi utca 49-53. és 36-146.
Léva utca 13-27. és 14-28.            
Kinizsi lakótelep 1-5.
Toldi utca 1-7. és 2-20.

Ezen kívül fogadjuk a város illetve a város agglomerációjához tartozó településeken lakó gyermeket is.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2017. május 30-ig, döntéséről írásban (e-mail) és az óvoda honlapján, valamint helyben szokásos hirdetményben (óvoda kapuján) értesíti a szülőket.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Kaposvári Egyetem rektorának címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

Tovább a kategóriában: « Nyílt Nap a leendő óvodásoknak

Gyermekvilág Alapítvány

Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830

Letölthető dokumentumok

 

Alábbi dokumentumainkat megtekintheti és letöltheti a címükre klikkelve:ke kozep  ovoda logo

 Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda • Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76.
telefon: 82/512-254 • 82/512-254 | e-mail: gyakorloovi@ke.hu

 

 

 

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.