kedd, 12 február 2019 09:02

Hirdetmény

a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2019. április 24. 8.30 - 17.00-ig
2019. április 25. 8.30 – 17.00-ig
 
Tisztelt Szülők!
 

Tájékoztatjuk Önöket a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodába járás a törvényben előírt életkortól kötelező, kivétel lehet ez alól, ha a fenntartó a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmentést ad a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2019. május 10-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  •  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat) és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  •  a gyermek társadalom- biztosítási azonosítója (TAJ-kártya)
  •  a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  •  nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  •  a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvoda felvételi körzete:
Kaposvár
Füredi utca 49-53. és 36-146.
Léva utca 13-27. és 14-28.
Kinizsi lakótelep 1-5.
Toldi utca 1-7. és 2-20.

Ezen kívül fogadjuk (jelentkezők számától függően) a felvételi körzeten kívüli, ill. a más településen lakó gyermekeket is.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2019. május 29-ig dönt.

Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Kaposvári Egyetem rektorának címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

 

Tovább a kategóriában: Zöld szemléletre nevelnek »

Gyermekvilág Alapítvány

Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830

Letölthető dokumentumok

 

Alábbi dokumentumainkat megtekintheti és letöltheti a címükre klikkelve:ke kozep  ovoda logo

 Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda • Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76.
telefon: 82/512-254 • 82/512-255 | e-mail: gyakorloovi [KUKAC] ke [PONT] hu

Adatvédelem

 

 

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.