Csoportok

MI - Csigákcsiga csoport

Óvodapedagógusok:
Schweigert Andrea - Andi néni
Nagy Kata - Kata néni

Dajka néni:
Almáshegyi Beáta - Bea néni

 

Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy egyszerűen, jól követhetően pozitív nevelési mintát szolgáltassunk gyermekeken keresztül a családoknak.
Szeretetkapcsolatot, elfogadást és tiszteletet építünk, gyermek - szülő - pedagógus között.
A kevés, de következetes szabályok bevezetése és megtartása gyermekeink lelki és testi biztonságát szolgálják.
A testközeliség, az érintések által a ránk bízott gyermekek meghitt, bensőséges viszonyba kerülnek velünk, melyek csoportunk összetartozását természetes úton erősítik.
A feloldó, együttérző humor állandó jelenléte biztosítja őket jóindulatunkról, arról, hogy őket elfogadjuk, csupán a körülményeken muszáj nevetni.
A szabad és irányított játékok által- melyek alaptevékenységek az óvodában - állandóan és folyamatosan fejlesztjük egyéniségüket, gondolkodásukat, társas kapcsolataikat.
Lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk a szabadban töltött idő lehetőségeit bármely időszakban és időjárási körülményben.
Éves feladattervünk meghatározói az évszakok, ezen belül az ünnepek hagyományrendszere.
Önállóságra neveléssel célunk: a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, ezen túl iskolaérettség megszerzése.
Az egyéni ötleteket mintaként igyekszünk tálalni a gyermekcsoport elé, így a kreativitásra ösztönözzük őket, megvalósítva ezzel az egyéni bánásmódot.


„Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők a holnap házában laknak, ahová nem juthattok el még álmaitokban sem, mert testüknek adhattok otthont, de lelküknek sohasem."

 

halacska csoport

„ A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás"
/Pestalozzi/

Óvodapedagógusok:
Gerencsér Antalné – Márta néni
Gyulai Sára – Sára néni

Dajka:
Dudukáné Varga Anita – Anita néni

 

A Halacska csoportban nagyon fontosnak tartjuk egymás elfogadását, egymás tiszteletét, szeretetét. Szeretnénk, ha mindenki biztonságban érezné magát, ennek érdekében törekszünk a harmonikus, szeretetteljes légkör kialakítására. A gyerekek bizalommal fordulhatnak a pedagógusok és társaik felé is, így sokkal eredményesebben érjük el a kitűzött célokat. Arra neveljük a gyerekeket, hogy mindig legyen egymáshoz egy kedves szavuk, mindenkinek jól esik olykor egy simogatás, egy ölelés.
A szabályok következetes betartatásával, a napirend fontosságával erősítjük a gyerekek biztonságérzetét. A csoport játékba integrált tanulással, tevékenykedtetéssel sajátítja el az új ismereteket, ehhez mindig igyekszünk eszközt, helyet, lehetőséget biztosítani.
A mindennapos mozgás - tánc és a hagyományápolás kiemelt szerepet kapott a Halacska csoportban. Gyakori a népi játék, néptánc, népzene. Fontosnak tartjuk, hogy a népi kultúra a gyerekek mindennapjainak része legyen, ez által fejlődik ritmusérzékük, mozgásuk és jó hatással van a közösségre, társas kapcsolatok alakulására.

Pozitív mintaadással, differenciált bánásmóddal, sokrétű élményszerzéssel segítünk a gyerekeknek elmélyíteni az óvodában szerzett tudást, felkészíteni őket az iskolakezdésre.

Célunk, hogy iskolaérett, magabiztos, kedves gyerekek „repüljenek ki” óvodánkból.

 

„A szeretet nem a korlátozás; a szeretet maga a repülés.” – (William Paul Young)

„A szárnyak repülés közben nőnek.” – (német közmondás)

 

 

 

katica csoport

Óvodapedagógusok:
Körmendiné Takács Zsuzsanna – Zsuzsa néni
Szederkényiné Skiba Andrea – Andi néni

Dajka:
Szabó Ágnes – Ági néni

 

Kiscsoporttól kezdve legfontosabb a nevelés - gondozás és erre igyekszünk építeni az elsajátítandó ismeretanyagot. A nevelés és tanulás követelményeit életkor szerint tervezzük, de a gyakorlati megvalósításkor egyéni fejlettség alapján differenciálunk.

Olyan egyszerű - az évek múlásával bővülő - szokás és szabályrendszert próbálunk rögzíteni, amik fontosak ahhoz, hogy az iskolában már csak a tanulásra kelljen figyelniük a gyerekeknek.
A játékot kezeljük a legfontosabb gyermeki tevékenységként. Játékban játszható- utánozható- tartalmakhoz, lehetőségeinkhez mérten minél több élményt, tapasztalatot igyekszünk biztosítani: séták, helyszíni foglalkozások keretében. Sokszínű, sokrétű tevékenységek teszik lehetővé, hogy minél sokoldalúbban fejlődjön a gyerekek személyisége.

A legalapvetőbb készségek, képességek alakításával - mozgás, gondolkodás, beszéd, kommunikáció, alkalmazkodás, tolerancia - érjük el, hogy iskolára kész legyen minden gyerek 6-7 éves korára.
A mesék, versek megszerettetése mellett gondot fordítunk szűkebb és tágabb környezetünk megismertetésére, az összefüggések megláttatására, önálló véleményalkotásra, a döntéshozó képesség alakítására.
Szívügyünknek tekintjük gyermekeink esztétikai érzékének fejlesztését, nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális tevékenységekre, új vizuális technikák megismertetésére, elsajátítására, és a tehetséggondozásra.
A csoportban dolgozó felnőttek azonos nevelési elveket vallanak ez nagyban, megkönnyíti és teszi eredményessé a munkát.

Szederkényiné Skiba Andrea - A felgyorsult élet, sokszor helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód következményeként sok a lúdtalpas, gerincferdüléses gyerek. Ezért látta fontosnak, hogy a gyógytestnevelést válassza továbbképzése területének. Másoddiplomásként kamatoztatja az óvodában, beépíti a csoport mozgásos tevékenységeibe. Ebben természetesen a szülők is partnerek, akik igény szerint, de szülői értekezleteken mindenképpen tájékoztatást kapnak gyermekeik mozgásfejlettségéről és a fejlesztés további szükségességéről.

Körmendiné Takács Zsuzsanna – Több, mint 30 éve dolgozik ebben az óvodában. Különösen nagy gondot fordít a következetes nevelésre. Évek óta szervezi az óvodai origami foglalkozásokat, amiken a gyerekek mindig nagy örömmel vesznek részt.

Szabó Ágnes – szakképzett dajkaként, pedagógiai asszisztens képzettséggel dolgozik a csoportban. A személyiségéből áradó derű, pozitív szemlélet, a feltétel nélküli elfogadás és gyermekszeretet hatja át munkáját.
A gyermekek közvetlen élvezői a csoportban dolgozó három felnőtt összeszokott, kiegyensúlyozott, következetes nevelőmunkájának, melyben folyamatosan jelen van a vidámság és a humor is.

 

 

maci csoport

Óvodapedagógusok:
Gergely Tünde - Tündi néni (óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus szakvizsgával)
Nagyné Zsilovics Tímea - Timi néni (óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus szakvizsgával)

Dajka:
Abonyi-Tóth Csabáné - Zsuzsi néni (szakképzett dajka)

 

Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk, amelyet egymás munkáját kiegészítve, erősítve hasznosítunk. Mindketten zeneszerető pedagógusok vagyunk, így mindennapjainkban folyamatosan jelen van az ének, a dalos játék és a zenehallgatás. Fontosnak tartjuk a nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör kialakítását, a gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztését. Szakképzett dajkánk ebben nagy segítségünkre van.

Nevelésfilozófiánk:
A csoportunkba járó gyermekek játékba integrált tapasztalatszerzéssel, ismereteik játékba történő alkalmazásával érik el az iskolakezdéshez szükséges érettséget, fejlettséget.

"A játékok nem esetleges találmányok. Megvilágítják a felnövekvés gondjait, megkönnyítik a csecsemőkortól a felnőtt korig való utánzást. Megtanítják a gyermeket arra, amiről soha nem gondolta, hogy meg kell tanulnia, és soha nem fog emlékezni rá, hogy valaha tanulta. Ellátja őt a legkülönbözőbb tapasztalatokkal, amelyekre semmilyen más módon nem tehetne szert." (Cherfas J.: Ez csak játék)

Fontos számunkra, hogy a hozzánk járó gyerekek, megszerzett tudásukat alkalmazni is tudják, így néhány éve bevezetésre került csoportunkban a kompetencia alapú óvodai programcsomag. Az értelmi képességek fejlesztésén túl fontosnak tarjuk a gyerekek társas kapcsolatainak alakítását, az elfogadást, az egymásra figyelést, a segítségnyújtást, a pozitív érzelmi megnyilvánulások erősítését, melyeket igyekszünk drámajátékok keretein belül is megtapasztaltatni. Elsősorban dicsérettel, jutalmazással törekszünk a pozitív viselkedésminták megerősítésére.
"Meg kell tanulnunk a gyermekek szemével látni és a fülével hallani, meg kell tanulnunk a gyermekek élményvilágának a szintjét beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy rááljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítjük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek feltétele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik." ( Mérei Ferenc)
Munkánk eredményessége szempontjából elengedhetetlennek tartjuk a családdal való jó kapcsolatot, az együttműködést, az együttnevelés fontosságának kiemelését, a közös felelősségvállalást. Ennek érdekében a szülői értekezleteken kívül, több közös családi programot is szervezünk. (adventi est, családi- óvodai kirándulás).
Az egészséges életmódra nevelés szempontjából úgy gondoljuk, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozásnak nagy szerepe van. Ezért törekszünk arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a különböző ételekkel, ízekkel, hogy többféle ételt kóstoljanak meg. A születésnapokat az egészséges táplálkozásra neveléls érdekében gyümölcssalátával ünnepeljük, melyet közösen készítünk el az ünnepeltnek. Minden évben elkészítjük a "macis savanyúságot", amelyet a gyermekekkel közösen tisztítunk, darabolunk, ízesítünk, és ebédek alkalmával fogyasztunk el.

A Maci csoportban:
• a gyerekek nyugodt, vidám, szeretetteljes, kulturált légkörben nevelkednek
• a szülők szívesen és biztonságtudattal bízzák ránk gyermekeiket

Mivel nevelni, fejleszteni 0-7 éves kor között lehet a legjobban, ezért a legfontosabb feladatunk, hogy a ránk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket.
Pedagógiai hitvallásunk szerint mély felelősséget érzünk a csoportunkba járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, a közösség alakulásáért és azért, hogy a gyermek a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

 

Míg megnövök
"Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani
míg TÉNYLEG megnövök.
Guggoljon ide mellém,-
ha nem csak hallani-
de ÉRTENI akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”
(Birtalan Ferenc)

 

nyuszi csoport

Óvodapedagógusok:
Bodó Lászlóné - Marika néni
Hegedűs Zsófia - Zsófi néni

Dajka néni:
Kovács Ferencné - Erzsi néni

 

Vegyes életkorú csoportunkban arra törekszünk, hogy a gyermekek optimális fizikai, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéséhez szükséges feltételeket napi szinten biztosítsuk.
Mindannyiunkat - akik a csoportban dolgozunk - az a közös cél vezérel, hogy a hozzánk járó gyermekek szebb, boldogabb, biztonságosabb jövőjét megalapozzuk.
Fontos számunkra, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkört teremtsünk a gyermekeknek a beszoktatástól az óvodás kor végéig.

A foglalkozások alkalmával és a szabad játék ideje alatt egyaránt kiemelt törekvésünk, hogy megéreztessük a gyerekekkel a szeretet, a megbecsülés, a hála és a tisztelet érzését. A játékba integrált fejlesztések során fejlődik feladat- és szabálytudatuk, elsajátítják a közösségi élet szabályait, gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást, fejlődik önállóságuk és verbális kifejezőkészségük. Helyes konfliktuskezelési módszereket tanulhatnak, javul kudarctűrésük és kitartóbbá válnak. Mindennapos munkánk során követendő mintát nyújtunk a gyerekeknek.
Törekszünk arra, hogy minél több közös élményhez jutassuk gyermekeinket, ezért rendszeresen járunk színházba, bábszínházba és különféle gyermekeknek szóló előadásokra.

Kiemelten fontosnak tartjuk környező világunk tevékeny megismerését, a tapasztalati úton való ismeretelsajátítást. Rendszeresen kísérletezünk, sokat sétálunk, ha tehetjük, kirándulunk, múzeumba megyünk.
Ugyanilyen fontos része munkánknak a hagyományok ápolása. Ünnepeink, jeles napjaink számos alkalmat biztosítanak a hazaszeretet és a természet iránti tisztelet és megbecsülés kialakítására.

A környezet megismerése és a hagyományok ápolása szorosan egymásba fonódva valósul meg csoportunk életében, melyet a mesék, versek, énekek tesznek még színesebbé, élményszerűbbé. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyertyagyújtási rituáléval kezdődő mindennapos mesének, mely a magyar nyelv szeretetét alapozza meg.

Felgyorsult, teljesítményorientált világunkban az emberi kapcsolatok, az emberi értékek fontossága háttérbe szorult, ezért a nevelésre fektetve a hangsúlyt, azon keresztül Készítjük fel a gyerekeket az iskolai életre.
E gondolatok jegyében igyekszünk élni mindennapjainkat.

 

„A gyermek játszik. Azért játszik, mert fejlődik, és azért fejlődik, mert játszik.
Teremtsük meg számára a fejlődés harmóniáját!" /Szabadi Ilona/

 

suni csoport

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában tanultam meg.... Íme, amit ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda tegyél vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet!... Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts egyet!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a csodát!"
/ Robert Fulghum /

 

Óvodapedagógusok:
Valkó Istvánné - Melinda néni
Pintér Kinga - Kinga néni

Dajka:
Molnár Lászlóné - Ildi néni

A legtöbb kisgyermek számára az intézményes nevelés első színtere az óvoda. Az anyától való elválás komoly próbatétel mind az édesanyák, mind a gyermekek számára.

Célunk, hogy minden gyermek vidáman, örömmel járjon óvodánkba, nyitottan forduljon minden új felé, bátran kommunikáljon, ismerje meg a játékok titkos világát. Egészséges, nyugodt, biztonságos, szeretetteljes családias légkörben nevelkedjen és formálódjon. Mind a pedagógusok, mind a pedagógusokat segítő szakemberek, teljes szakmai tudásukkal arra törekednek, hogy a gyermekek egyéniségének figyelembevételével fejlődjön személyiségük, a gyermeki kíváncsiság motiválásával tapasztalati úton bővüljön ismeretük.

Első és legfontosabb, hogy a gyermek érezze, hogy az óvodában szeretik őt, biztonságban van. Az állandó napirend, az események pontos egymás utánisága záloga a biztonságérzetnek. Az ölbéli játékok, ringatók, lovagoltatók mind azt a célt szolgálják, hogy kialakuljon egy szeretetteljes érzelmi szál, ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy szívesen járjon a gyermek óvodába. A közös játékok további élményekhez juttatják, amelynek örömét szívesen éli át újra és újra. Nevelő munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok építésére és ápolására. A szokás- és a szabályrend kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, azokat a fokozatosság elve alapján állítjuk össze.
Mivel az óvodás korú gyermek alapvető tevékenysége a játék, fokozott figyelemmel kísérjük gyermekink játéktevékenységét, sokféle eszközzel, élmények biztosításával, változatos módszerekkel segítjük fejlődésüket. A 2010/2011-es nevelési évben bevezetésre került a csoportunkban a kompetencia alapú programcsomag, így rendelkezésünkre állnak különböző megismerést, tapasztalatszerzést nyújtó eszközök.

A tanulási korlátok kialakulásának megelőzése céljából fontosnak tartjuk, hogy ebben az életkorban, megfelelő gyakorisággal vegyenek részt a gyermekek különféle mozgásos tevékenységben. Szívesen alkalmazzuk a népi mozgásos- és dalos játékokat, valamint az egyéb sportjátékokat.
Az egyes ünnepkörök és jeles napok tevékenységeinek felelevenítésével, a szokások megismertetésével alapozzuk és erősítjük gyermekeink nemzeti identitását. A mesék, versek, a dramatikus játék szervesen beépülnek mindennapjainkba, melyek során a gyermekek értelmi és erkölcsi fejlődését, ill. a pozitív személyiségjegyek megalapozását segítjük.

 

 

Gyermekvilág Alapítvány

Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830

Letölthető dokumentumok

 

Alábbi dokumentumainkat megtekintheti és letöltheti a címükre klikkelve:ke kozep  ovoda logo

 Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda • Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76.
telefon: 82/512-254 • 82/512-254 | e-mail: gyakorloovi@ke.hu

 

 

 

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.